~ Som hjemme, bare borte ~

Vilkår og betingelser

Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i kundeskjema, bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.
Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Partene
Selger er Balto Nordic, Heggedalsveien 307, 1389 Heggedal, hei@baltonordic.com, org.nr. 927814579, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Pris
Alle priser er oppgitt i norske kroner (NOK) og står oppført inklusive mva. I handlekurven vises totalprisen inklusive mva, frakt og betaling. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Betaling
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.
Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.
Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Levering
Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.
Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.
Ved valg av Hent i butikk, skal kjøper hente varen i oppgitt tidspunkt.
Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert.

Forsinkelse og manglende levering
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.
Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.
Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.
Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.
Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

Mangel ved varen
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen to måneder fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.
Reklamasjon til selgeren skal skje skriftlig.
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

Garanti
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler.

Personopplysninger
Kjøper blir bedt om å registrere personopplysninger hos selger. Kun selger, regnskapsanvarlig, eventuell instruktør, hundepasser og hundelufter har tilgang til disse opplysningene. Personopplysningene vil bli benyttet til å sende ut faktura og informasjon i forbindelse med kurs og arrangementer. Kjøper har rett til å be om sletting av sine opplysninger når som helst.

Kurs, arrangementer og medlemsskap
Kjøper må være myndig for å melde seg på. Foresatte kan kjøpe kurs til deltakere under 18 år, men dersom en person under 18 år ønsker å delta uten foresatt på kurset, må dette avklares med selger.
Familiemedlemmer (barn, forelder, ektefelle, samboer) er gratis i følge av en som er påmeldt med hund, om familiemedlemmet har samme bostedsadresse som kjøper. Dersom kjøper ønsker å benytte deg av angreretten, men kurset allerede er igang, må kjøper betale for den delen av kurset som allerede er avholdt.
Kjøper vil motta bekreftelse på påmelding. Dersom kjøper ikke mottar denne, bør kjøper ta kontakt med selger for å se til at påmeldingen er registrert og at kjøper har fått plass på kurset.
Det er kjøpers ansvar å registrere riktig adresse, e-post og telefonnummer ved påmelding, slik at selger kan nå kjøper med informasjon vedrørende betaling og annet. Dersom kjøper endrer e-postadresse eller telefonnummer, plikter kjøper å varsle selger om dette.
Selger forbeholder seg retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte, ved sykdom hos instruktør eller andre uforutsette forhold som forhindrer instruktør fra å avholde kurset. I slike tilfeller vil innbetalt kursavgift bli tilbakebetalt i sin helhet. Selger fraskriver seg imidlertid ansvar for eventuelle andre utgifter deltakeren har hatt i tilknytning til kurset.
Dersom selger blir forhindret fra å utføre en tjeneste som følge av ekstraordinære hendelser utenfor vår kontroll (f.eks. krig, naturkatastrofer, brann, utbrudd av farlige smittsomme sykdommer og ligende) er arrangøren fritatt for alt ansvar og kursavgift vil i slike ekstraordinære tilfeller ikke bli tilbakebetalt.

Kjøreoppdrag
Ved kjøp av kjøreoppdrag bekrefter kjøper med dette at hunden kan oppholde seg rolig i bil, i eller uten bur, uten å bjeffe eller være til annen sjenanse. Om hunden trenger bur, bilsele, eller lignende, tar kjøper med dette, om ikke annet er avtalt. Hunden skal være grunnvaksinert i løpet av siste 12 måneder. Valper skal følge anbefalt vaksinasjonsprogram hos veterinær. 
Hunden er ved normal god helse og fri for smittsomme sykdommer. Kjøper plikter å informere selger om eventuelle sykdommer hunden skulle få. Ved mistanke om løpetid under kjøreoppdraget, sier kjøper ifra om dette i god tid i forkant, så det kan forsøkes å legges tilrette for.
Avtalen er booket når kjøpers innbetaling er registrert. Om kjøper ikke har betalt, er heller ikke avtalen booket.
Ved endring/avbestilling av avtale innen 2 uker før pass, belastes et avbestillingsgebyr på 10%. Ved endring/avbestilling av avtale senere enn 2 uker før pass, belastes 50% av prisen. Ved endring/avbestilling senere enn 1 uke før pass, belastes 100% av prisen.
Selger kan kontakte veterinær på kjøpers bekostning, om selger mener det er behov for det.

Hundepass
Ved pass av hund må kjøper ha fylt ut skjema for ny kunde og lese igjennom all informasjon som står under fanen “Hundepass”.
Kjøper bekrefter med dette at hunden går godt sammen med andre hunder og kan gå pent på tur i bånd. Hunden kan oppholde seg rolig i bil og være alene hjemme, i eller uten bur, i korte perioder. Hunden er stueren og kan forholde seg i ro uten å bjeffe eller være til annen sjenanse for de andre hundene eller naboer.
Kjøper tar med fôr og eventuelle medisiner. Kjøper tar med egne godbiter om hunden har allergi. Om hunden trenger bur eller trives best i egen seng, tar kjøper med dette.
Hunden skal være grunnvaksinert i løpet av siste 12 måneder. Valper skal følge anbefalt vaksinasjonsprogram hos veterinær. 
Hunden er ved normal god helse og fri for smittsomme sykdommer. Kjøper plikter å informere selger om eventuelle sykdommer hunden skulle få. Ved mistanke om løpetid under oppholdet, sier kjøper ifra om dette i god tid i forkant, så det kan forsøkes å legges tilrette for.
Betaling skal være registrert senest 1 uke før pass.
Avtalen er booket når kjøpers innbetaling er registrert. Om kjøper ikke har betalt, er heller ikke avtalen booket og plassen kan gå til noen andre.
Ved endring/avbestilling av avtale innen 2 uker før pass, belastes et avbestillingsgebyr på 10%. Ved endring/avbestilling av avtale senere enn 2 uker før pass, belastes 50% av prisen. Ved endring/avbestilling senere enn 1 uke før pass, belastes 100% av prisen.
Selger kan kontakte veterinær på kjøpers bekostning, om selger mener det er behov for det.

Hundebarnehage
Ved pass av hund må kjøper ha fylt ut skjema for ny kunde og lese igjennom all informasjon som står under fanen “Hudnebarnehage”.
Kjøper bekrefter med dette at hunden går godt sammen med andre hunder og kan gå pent på tur i bånd. Hunden kan oppholde seg rolig i bil og være alene hjemme, i eller uten bur, i korte perioder. Hunden er stueren og kan forholde seg i ro uten å bjeffe eller være til annen sjenanse for de andre hundene eller naboer.
Kjøper tar med fôr og eventuelle medisiner. Kjøper tar med egne godbiter om hunden har allergi. Om hunden trenger bur eller trives best i egen seng, tar kjøper med dette.
Hunden skal være grunnvaksinert i løpet av siste 12 måneder. Valper skal følge anbefalt vaksinasjonsprogram hos veterinær. 
Hunden er ved normal god helse og fri for smittsomme sykdommer. Kjøper plikter å informere selger om eventuelle sykdommer hunden skulle få. Ved mistanke om løpetid under oppholdet, sier kjøper ifra om dette i god tid i forkant, så det kan forsøkes å legges tilrette for.
Måneden betales for i sin helhet måneden i forveien. Betaling skal være registrert senest den 20. i måneden før måneden pass/lufting skal foregå.
Avtalen er booket når kjøpers innbetaling er registrert. Om kjøper ikke har betalt, er heller ikke avtalen booket og plassen kan gå til noen andre.
Ved endring/avbestilling av avtale innen 2 uker før pass, belastes et avbestillingsgebyr på 10%. Ved endring/avbestilling av avtale senere enn 2 uker før pass, belastes 50% av prisen. Ved endring/avbestilling senere enn 1 uke før pass, belastes 100% av prisen.
Selger kan kontakte veterinær på kjøpers bekostning, om selger mener det er behov for det.

Hundelufting
Ved lufting av hund må kjøper ha fylt ut skjema for ny kunde og lese igjennom all informasjon som står under fanen “Hundelufting”. 
Kjøper bekrefter med dette at hunden går godt sammen med andre hunder og kan gå pent på tur i bånd. Hunden kan oppholde seg rolig i bil uten å bjeffe eller være til annen sjenanse for de andre hundene eller naboer. Kjøper tar med egne godbiter om hunden har allergi. Hunden skal være grunnvaksinert i løpet av siste 12 måneder. Valper skal følge anbefalt vaksinasjonsprogram hos veterinær. Hunden er ved normal god helse og fri for smittsomme sykdommer. Kjøper plikter å informere selger om eventuelle sykdommer hunden skulle få. Ved mistanke om løpetid, sier kjøper ifra om dette i god tid i forkant, så det kan forsøkes å legges tilrette for om det er mulighet for at hunden fortsatt kan luftes. De færreste av hundelufterne kan ta imot hunder med løpetid. Normale avbestillingsregler gjelder.
Måneden betales for i sin helhet måneden i forveien. Betaling skal være registrert senest den 20. i måneden før måneden pass/lufting skal foregå. Avtalen er booket når kjøpers innbetaling er registrert. Om kjøper ikke har betalt, er heller ikke avtalen booket og plassen kan gå til noen andre.
Hundelufter henter og leverer hunden til avtalt tid og sted.
Ved endring/avbestilling av avtale innen 2 uker før pass, belastes et avbestillingsgebyr på 10%. Ved endring/avbestilling av avtale senere enn 2 uker før pass, belastes 50% av prisen. Ved endring/avbestilling senere enn 1 uke før pass, belastes 100% av prisen.
Selger kan kontakte veterinær på kjøpers bekostning, om selger mener det er behov for det.

Ansvarsfraskrivelse
Selger fraråder mot å la hunden spise uten oppsyn av voksne. Godbiter o.l. kan sette seg fast i halsen og gi fatale konsekvenser.
Selger fraskriver seg alt ansvar om kjøpers hund får en allergisk reaksjon, ikke tåler produktene eller lignende. Selger er kun formidler av produktet.
Selger kan ikke på noen måte gjøres økonomisk ansvarlig for skader, sykdom som forvolder hundens død eller invaliditet som følge av forhold før, under eller etter pass/lufting/kurs/arrangement. Kjøper vil ikke rette erstatningssøksmål mot selger. Kjøper benytter tjenesten på eget ansvar og er selv ansvarlig for eventuelle skader kjøper eller kjøpers hund måtte forårsake på seg selv, andre hunder eller mennesker. Dette inkluderer materielle skader som i forkant av eventuelt opphold ikke er advart om at skal tas hensyn til.

Bilder og video
Selger står fritt til å bruke bilder og video tatt under hundepass, hundelufting, på kurs, aktiviteter eller arrangementer. Kjøpere som ønsker å reservere seg mot dette, må varsle selger skriftlig før kurs/aktivitet/arrangement/pass/lufting.

Angrerett
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.
Ved bruk av angreretten ved kjøp av kurs/arrangementer hvor kurset/arrangementet allerede er igang, må kjøper betale for delen som allerede er avholdt.
Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.
Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).
Angrefristen begynner å løpe:
Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.
Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt.
Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.
Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.
Angrerettsskjema her.

Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.
Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis kjøper ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis kjøper er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr